Symposium on ARITHMETIC & GEOMETRY

Kyushu University, Fukuoka, Japan

1 June - 2 June 2012


Home Venue Program Abstract


Organiser: Lin WENG

Speakers:

Takeshi Abe (Kumamoto Univ)

Shin Hattori (Kyushu Univ)

Shouhei Honda (Kyushu Univ)

Takashi Ichikawa (Saga Univ)

Tomokazu Kashio (Tokyo Univ of Science)

Fumiharu Kato (Kumamoto Univ)

Yuji Sano (Kumamoto Univ)

Wing Keung To (National Univ of S'pore)

Nobuo Tsuzuki (Tohoku Univ)

Lin Weng (Kyushu Univ)

Sponsor: JSPS


Home Venue Program Abstract